Stavební ( technický ) dozor

Osoba vykonávající stavební dozor odpovídá spolu se stavebníkem za soulad prostorové polohy stavby s ověřenou dokumentací, za dodržení obecných požadavků na výstavbu, za bezbariérové užívání stavby a jiných technických předpisů a za dodržení rozhodnutí a jiných opatření vydaných k uskutečnění stavby.

 • Kontrola kvalifikačních předpokladů jednotlivých dodavatelů.
 • Výběrového řízení, vyhodnocení cenových nabídek.
 • Návrh smlouvy o dílo, její uzavření.
 • Kontrola kvality prováděných prací, dodržování technologických postupů a platných norem, včetně kontroly dodržování bezpečnosti práce.
 • Zabezpečení zpracování změn a dodatků a aktualizace smluvních vztahů v souladu s postupem prací.
 • Organizační zabezpečení odevzdání a převzetí jednotlivých částí dokončovaných celků, kontrola výměr.
 • Zabezpečení odstranění zjevných vad a nedodělků z dílčích přejímek.
 • Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovaných podkladů a faktur, jejich soulad s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.
 • Vedení pravidelných kontrolních dnů na stavbě, kontrola postupu prací dle harmonogramu a smlouvy o dílo a konkrétní řešení případných skluzů s cílem jejich minimalizace, případně uplatnění majetkových sankcí dle smlouvy o dílo.
 • Zajištění řádného vedení stavebního deníku na stavbě.
 • Protokolární předání hotového díla.