Reklamační servis

Vrámci reklamačního servisu dojde k posouzení technického stavu objektu, prostudování smlouvy a projektové dokumentace. Na základě těchto údajů je sestaven soupis reklamovaných vad. Po konzultaci se zadavatelem je seznam vad protokolárně předán zhotoviteli. Během odstraňování vad probíhá kontrola kvality provedenených prací včetěn závěrečné přejímky díla.